Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel verilerinizin güvenliğine önem vermekte ve ziyaretçilerimizin, hastalarımızın, tedarikçilerimizin, iş birliği yaptığımız ilgili kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesine azami gayret ve özen göstermekteyiz. İşbu aydınlatma metni ile, kişisel veri işleme faaliyetleri niteliğindeki iş ve işlemlerimizin yasal dayanağı ve tarafların hakları/yükümlülükleri konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sizleri bilgilendirmekteyiz.

Op. Dr. Alper Mete Uğurlu Muayenehanesi (“kısaca Muayenehane”)

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz; “Muayenehane ve Muayenehane ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin yasal yükümlülüklerinin ifası; yasal değişiklikler ve güncellemeler ile ilgili bilgilendirme yapılması; sağlık hizmetinin ve finansmanının sağlanması; ilaç, tıbbi ürün ve malzeme temini; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi; sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi ile kanuni yükümlülüklerin hatırlatılması/yerine getirilmesi; sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi; mevzuatta ve iç politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi ile hastaları ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması; elektronik ve fiziki tüm ortamların güvenliğinin ve denetiminin sağlanması; mevzuata ve sözleşmelere aykırılıkların soruşturulması, önlenmesi ve yetkili makamlara bildirilmesi; Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması; mevzuatta ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi, saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; finansman, muhasebe ve hukuk işlerinin yürütülmesi/takibi; reklam, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; talep, şikayet ve sorularınızın takibi/cevaplandırılması; hasta memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ile bu kapsamda tarafınıza anket/oylama yapılarak görüşünüzün alınması; hastalarımıza uygun ürün ve hizmetlerin belirlenmesi ile bunların hastaya özel hale getirilmesi/geliştirilmesi; etkin hasta iletişimi/hizmeti sunulması; özel günler, doğum günü, tebrik, kutlama, temenni, çekiliş yarışma, sponsorluk, promosyon, tanıtım ve kampanya içerikli iletilerin gönderilmesi; çekiliş veya yarışmalara katılımın sağlanması; hediye, promosyon ve kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi; hasta ilişkilerini desteklemek, geliştirmek ve bilinirliği arttırmak üzere çeşitli etkinlik, organizasyon ve davetlerin gerçekleştirilmesi; elektronik posta, SMS ve faks ile bilgilendirme yapılması; hastalarımızın tanıtım, promosyon ve kampanyalardan haberdar edilmesi; hastalarımıza basılı bültenler, dergiler ile kampanyalara dair yazı/bilgi gönderilmesi; ziyaretçi profillerinin belirlenmesi ve insan kaynakları politikalarının yürütülmesi” amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Yukarıda detayları açıklandığı üzere kişisel verileriniz; sağlık hizmetinin ve finansmanının sağlanması, tıbbi teşhis ve tedavi hizmetlerinin verilmesi, tıbbi ürün ve malzeme temin edilmesi, tanıtım ve hasta ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesi, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin sağlanması, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve resmi kurumlarla gerekli yazışmaların yapılması amaçları ile işlenmektedir. Yukarıda detayları açıklanan amaçlar çerçevesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin hukuki sebepleri şunlardır: Kanunlarda açıkça öngörülmesi; Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; Muayenehane’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması; İlgili kişi tarafından açık rıza verilmiş olması; Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi; İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Muayenehane’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Web sitemizin “İletişim” bölümünde yer alan İletişim Formu’nu doldurmanız üzerine kişisel verilerinizi; talebinize cevap verebilmek, görüşlerinizi değerlendirmek ve bu kapsamda sizinle iletişime geçebilmek amacı ile KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki sebebi ile işlemekteyiz. Kişisel verileriniz; resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılması gereken durumlarda, açık rızanız olmaksızın ilgili makamlara açıklanabilecektir. Mahkemeler ile diğer yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması söz konusu olduğu takdirde kişisel verileriniz; KVKK madde 5/2 (ç) ve 5/2 (e) kapsamında açık rızanıza gerek olmadan işlenebilecektir.

Kişisel Veri Aktarımı

Kişisel Verileriniz; yukarıda belirtilen işleme amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli ve makul düzeyde olmak kaydıyla üçüncü kişi iş ortaklarımız, hizmet, destek veya danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ve gerekli hallerde yetkili kamu kurumları ve yargı organlarıyla fiziki veya dijital ortamda paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz KVKK’nın temel ilkelerine uygun olarak, fiziki ve elektronik ortamda otomatik ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle (telefon, elektronik posta, bilgisayar, faks, ses ve görüntü kaydedici sistemler/cihazlar, mobil uygulamalar, kısa mesaj hizmeti ile basılı dokümanlar ile) toplanmaktadır. Kişisel Verileriniz; web sitemizde yer alan iletişim formunun tarafınızca doldurulması ya da diğer iletişim kanalları aracılığıyla tarafımıza iletmeniz veya iş ortaklarımız vasıtasıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen işleme amaç ve kapsamı dahilinde olmak üzere; talebinize istinaden sizinle iletişime geçilebilir, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı ya da sözlü olarak sizden ek bilgi talep edilebilir. Kişisel verilerin güvenliği, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak sağlanmakta ve bunun için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK kapsamındaki haklarınız aşağıdaki gibidir:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
• Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
• Kişisel verilerinin analiz edilmesi suretiyle ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğradığınız takdirde bunun giderilmesini talep etme.

İletişim

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için; ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu, kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınız ve varsa gerekli belgeleri içeren talebinizi, “Meşrutiyet Mah. Rumeli Cad. Ogan Apt. No:16 D:15 Şişli İstanbul” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya talebin imzalı bir nüshasını “dein.clinic@gmail.com” mail adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle ya da daha önce tarafımıza bildirdiğiniz ve nezdimizde kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen yöntemlerle ileteceğiniz talepleriniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen ücret alınacaktır.

Op. Dr. Alper Mete Uğurlu Muayenehanesi

Yorumlarımız

 • Burun estetik ameliyatı alanında muhteşem başarılı işler çıkardığına kendim ve yakınlarım adına güvence verebilirim. Op. Dr. Alper Mete Uğurlu burun ameliyatı konusunda kesinlikle doğru bir hekim, doğru ekip, doğru adres. 👍 Burun estetik operasyonu esnasında kendinizi evinizde ya da bir dost ortamında hissettiriyor olmaları mükemmel..

  M.

 • Dr. Alper beyi arkadaşımın tavsiye üzerine tanıştım gerçekten çok iyi bir doktor, burun estetiği ameliyatı olan başka tanıdıklarımın ağrısı olduğundan dolayı ameliyat olmaktan korkuyordum konuştukça korkularım ve endişelerim azaldı.Ağrısız ve güzel bir ameliyat sonucunda hep hayal ettiğim buruna kavuştum.Şimdi ise iyiki ameliyat olmuşum güzel ilgisi ve alakası için çok teşekkür ederim. ❤️

  S.

 • Dr. Alper Mete Uğurlu gerçekten çok iyi bir doktor, burun estetiği ameliyatı olmadan önce büyük endişelerim vardı ama onunla biraz konuştuktan sonra tüm endişe ve korkularım kayboldu. Ağrısız ve güzel bir ameliyat sonucunda hep hayal ettiğim buruna kavuştum. Teşekkürler Alper Bey.

  E.

 • Alper Bey ile bir başka doktorun tavsiyesi ile tanıştım, kendisinin ilk anda güven veren bir yapısı var.Kibar konuşmasi ile, tibbi terimlere boğmadan yalın anlatımıyla sizleri nelerin bekleyeceğini,sürecin nasil ilerleyeceğini anlamanızı sağliyor.Bu süreçte en önemlisi güven... Kendisinin güven veren sakin,kibar,naif bir tavri var, ameliyat öncesi sizinle odada ve de ameliyathanede ilgisi ameliyattan çıkınca ilgisi takdire şayan,bir çok doktor bu şekilde ilgilenmiyor.Kontroller esnasinda da hastasiyla bir o kadar ilgili.Tuğba hanim da süreçte size yardimci olma noktasinda epey özverili çalişmakta.Alper Bey'den oldukça memnunum.Ekibine ve kendisine teşekkürler.

  T.

 • Dr. Alper Bey’e mart ayında burun estetiği ameliyatı oldum. Hayatımda hiç ameliyat olmamış biri olarak hem çok korkuyordum hem de endişeliydim. Operasyon öncesi ilk görüşmede operasyon ile alakalı çok açıklayıcı ve net ifadeler kullandı. Çok güleryüzlü ekibiyle birlikte benimle fazlasıyla ilgilendiler, hala da ilgilenmektedirler. Operasyondan önce ne vaat ettiyse, yüzde morarma olmayacak, ağrın olmayacak, doğal bir burun yapacağız.. Hepsi her söylediği bire bir gerçekleşti. Öyle ki bınca yıl neden beklemişim dedim . 3 ay olmak üzere ve gerçekten Alper Bey ve ekibine çok teşekkür ederim.

  F.

 • Birçok kez ve farklı doktor deneyimim oldu.en etkili ve en uzun süren etkiyi doktor Alper Mete Bey de buldum,sonuç beni çok ama çok mutlu etti.ben sadece botoksla yola çıktım ama aynada beni mutsuz eden tüm ihtiyaçlarimda gözü kapalı güvenle gidecegim tek adres.her şey için çok teşekkürler alper bey ve ekibi.👍👏👏

  U.